ارسال اِکو

جلادهنده و زداینده ی رسوب شیرآلات بایو

فروش توسط: بایو سلامت

105,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

این ﻣﺤﺼـﻮل ﺑﻨﻔﺶ رﻧﮓ ﯾﮏ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه و ﺟﺮم ﮔﯿﺮ ﻗﻮی، ﺑﺎ اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ﻣﻼﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ رﺳﻮﺑﻬﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ را از روی ﺳــﻄﻮح ﺷﯿﺮآﻻتِ ﺣﻤﺎم، ﺳـــﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷـــﺘﯽ، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﺳﻄﻮﺣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض آب وﺷﻮﯾﻨﺪﻫﺎیی ﻧﻈﯿﺮ ﺻﺎﺑﻮن ﻫﺴــــﺘﻨﺪ، ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻟﻌﺎب ﺷﯿﺮآﻻت ﻧﻤﯿﺸﻮد، ﺑﻠﮑﻪ در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺑﺮاﻗﯿﺖ و ﺟﻼی ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰی ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﯾﻮ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻪ به صورت ساشه تکی یا دوتایی اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺟﺮم ﮔﯿﺮ و ﺟﻼدﻫﻨﺪه ی ﺳﻄﻮح، ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﺼﺮف و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻗﯿﻖ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ.

استفاده از اﯾﻦ ﺷﻮﯾﻨﺪه‌ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت درون ﺑﻄﺮی را روی ﺷﯿﺮآﻻت ﯾﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﭙﺮی ﮐﻨﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮس ﯾﺎ ﭘﺪ روی آن ﺑﮑﺸﯿﺪ،در اﻧﺘﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن اﺿﺎﻓﺎت آن را اﺑﮑﺸﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ: اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﺼﺮف و ﺑﻄﺮی ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯿﺮﺳﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ رﻗﯿﻖ ﺳﺎزی ﻧﺪارد.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف : ١ ﺳﺎل

راﻫﻨﻤﺎی رﻗﯿﻖ ﺳﺎزی:
۱_ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺮ روی ﺷﯿﺮآﻻت و ﺳﻄﻮح اﺳﭙﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
٢_ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮس ﯾﺎ ﭘﺪ روی آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﮑﺸﯿﺪ.
٣_در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز آﺑﮑﺸﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

• ارﮔﺎﻧﯿﮏ

• ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

• ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﻮاع ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰی

• ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﺑﺎردار

• ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

• ﺑﺪون ﺿﺮر ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن

• ﺑﺪون ازﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻟﻌﺎب ﺷﯿﺮآﻻت

• ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ

• ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﺳﻤﯽ

• ﺑدارای اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ﻣﻼﯾﻢ

• ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﺑﮑﺸﯽ

• ﺑﺪون ﭘﺴﺎب

وزن 0.56 kg
ابعاد 26 cm
دیدگاه مشتریان
0
0 امتیاز
5 ستاره
0%
4 ستاره
0%
3 ستاره
0%
2 ستاره
0%
1 ستاره
0%
دیدگاه ها

دیدگاهی ثبت نشده است.

یک دیدگاه ارسال کنید

اولین نفری باشید که دیدگاه ارسال می کنید “جلادهنده و زداینده ی رسوب شیرآلات بایو”

0

بالا

X