ارسال اِکو

شوینده بایوپت دو ساشه ای

فروش توسط: بایو سلامت

270,000 تومان

موجود در انبار

تعداد

حیواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﮏ دوﺳﺖ و ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ سلامتی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ از ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه ای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ی ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﯾﻮ ﭘﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺣﺎوی ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ، ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎنیسم ﻫﺎی ﻣﻀﺮ ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻧﻔﻮذ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی و ﻗﺎرﭼـــﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧــﯽ در ﻣﺤﻞ ﺷﺴﺘﺸــﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺬف آﻟﻮدﮔـﯽ ﻫﺎ ،ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ و سایر عواملی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺑﻮی ﺑﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

موارد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﯾﻮ ﭘﺖ:

• ﻣﺤﻞ ادرار و ﻣﺪﻓﻮع ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ

• اﺛﺮ آب دﻫﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ آن ﻫﺎ

• ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ

• وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزی

• از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﻮی ﺑﺪ و ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ آن ﻫﺎ

• ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮی و ﻗﺎرچ ﻫﺎ

 

استفاده از اﯾﻦ ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺖ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﯾﮏ ﺳﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺣﺎوی ٢ ﺳﯽ ﺳﯽ ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه اﺳﺖ را ﺑﺎ ۵٠٠ ﺳﯽ ﺳﯽ آب ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﻮده و آن را روی ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﭙﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای رﻗﯿﻖ ﺳﺎزی ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﻄﺮی ﻫﺎی ﺑﺎﯾﻮ ﺳﻼﻣﺖ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﺑﻄﺮی ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل دارﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻄﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف : ٣ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از رﻗﯿﻖ ﺳﺎزی / ٣ ﻣﺎه ﭘﺲ از رﻗﯿﻖ ﺳﺎزی

راﻫﻨﻤﺎی رﻗﯿﻖ ﺳﺎزی:

۱_ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﯾﮏ ﺳﺎﺷﻪ را ﺑﺎ ۵٠٠ ﺳﯽ ﺳﯽ آب رﻗﯿﻖ ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.
٢_ﻣﺤﻠﻮل را روی ﺳﻄﻮح و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ اﺳﭙﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
٣_ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮس ﯾﺎ ﭘﺪ روی ﻣﺤﻞ اﺳﭙﺮی ﺷﺪه ﺑﮑﺸﯿﺪ.
۴_ﺑﺎ آب ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﻪ اﺿﺎﻓﺎت را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ.
۵_در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز آﺑﮑﺸﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

• ارﮔﺎﻧﯿﮏ

• ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

• ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮای ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ (ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻟﯿﺲ زدن ﺣﯿﻮان)

• ﺑﺪون ﺗﺴﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ(ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﺑﺎﯾﻮ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺴﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ)

• ﺑﺪون ﺿﺮر ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن

• ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮای اﻓﺮاد

• ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﺳﻤﯽ

• از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ی ﻣﻨﺸﺎ ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع

• ﺑﺪون ﺑﻮ

• ﺑﺪون ﭘﺴﺎب

• ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﻮاع ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ و ﻗﺎرچ ﻫﺎ

وزن 0.018 kg
ابعاد 6.5 × 7 × 1.5 cm
دیدگاه مشتریان
0
0 امتیاز
5 ستاره
0%
4 ستاره
0%
3 ستاره
0%
2 ستاره
0%
1 ستاره
0%
دیدگاه ها

دیدگاهی ثبت نشده است.

یک دیدگاه ارسال کنید

اولین نفری باشید که دیدگاه ارسال می کنید “شوینده بایوپت دو ساشه ای”

0

بالا

X