کمپوست کردن یک راه عالی برای بازیافت زباله های آلی است که در خانه تولید می کنیم. بیش از ۲۸ درصد از زباله های ما از ضایعات غذا و ضایعات باغی تشکیل می شوند. ضایعات مواد غذایی نه تنها بار قابل توجهی بر محیط زیست وارد می کند، بلکه پردازش آن نیز بسیار هزینه بر است.

0

بالا

X